Veranderingen voor de vergoeding van fysiotherapie aan kwetsbare groepen

Fysiotherapie voor een aantal kwetsbare groepen (zogenaamde Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP)) wordt per 1 januari 2021 overgeheveld van de huidige tijdelijke subsidieregeling naar de Zorgverzekeringswet.

Welke groepen betreft het?

Het gaat om:

  • ouderen met multiproblematiek
  • mensen met progressieve, degeneratieve neurologische aandoeningen
  • mensen met niet aangeboren hersenletsel
  • volwassen mensen met een verstandelijke beperking
  • patiënten met sterk gestoord gedrag en een lichte verstandelijke beperking (sglvg)

In alle gevallen gaat het om zorg onder regie van een specialist ouderengeneeskunde (SO), arts verstandelijk gehandicapten (AVG) of gedragsdeskundige. Zij worden door de NZa regiebehandelaren genoemd. Deze patiënten wonen (nog) thuis. Zij zijn verwezen door de huisarts of kinderarts. Geneeskundige Zorg aan Specifieke Patiëntengroepen (GZSP) werd voorheen ‘Aanvullend Geneeskundige zorg’ genoemd. Het gaat landelijk om zo’n 30.000 patiënten, maar het aantal stijgt relatief snel door het beleid om mensen langer thuis te laten wonen.

Wat verandert er?

De zorg wordt voortaan ingekocht door verzekeraars, in plaats van dat ze vergoed wordt door het zorgkantoor. Patiënten moeten voor deze zorg hun eigen risico betalen, als het gaat om zorg uit de basisverzekering. Fysiotherapie kan vanaf 1 januari 2021 op drie manieren geleverd worden aan deze kwetsbare patiënten:

  1. Als onderdeel van de integrale dagbehandeling. Deze wordt altijd vergoed uit de Zvw en wordt door de instelling gedeclareerd als zorg geleverd in een groep. De paramedische zorg in de dagbehandeling is opgenomen in het behandelplan van de regiebehandelaar. Bij de declaratie wordt gebruikt gemaakt van de prestaties zoals omschreven in de Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
  2. Als paramedische zorg conform het behandelplan van de SO, AVG of gedragsdeskundige (de regiebehandelaar). Dit wordt gedeclareerd als een lange zitting. Daarbij is nieuw dat de AGB code van de regiebehandelaar moet worden vermeld, in plaats van de verwijzer. Afhankelijk van de aandoening en aanspraak is er een vergoeding uit de Zvw.
  3. Indien er een heel andere zorgvraag is, kan er reguliere paramedische zorg geleverd worden (in zeldzame gevallen kan dit voorkomen; ook hier geld aanspraak conform Zvw.).

Lange zitting uitgebreid voor specifieke kwetsbare patiënten

Voor de onder 2. genoemde zorg wordt dus de prestatie lange zitting uitgebreid in 2021. Er moet een regiebehandelaar zijn (SO/AVG of gedragswetenschapper) die een behandelplan opstelt. De AGB-code van de regiebehandelaar moet vermeld worden op de declaratie. De verwijzer hoeft niet vermeld te worden.

Nieuwe NZa regels maken experimenten met kortdurende zorg mogelijk

De NZa heeft nieuwe beleidsregels voor kortdurende zorg (ELV, GRZ of GZSP) gepubliceerd. De NZa heeft in overleg met o.a. het KNGF experimenteren met de bekostiging mogelijk gemaakt. De experimenten zijn mogelijk vanaf 1 januari 2020 indien u een overeenkomst met een verzekeraar hierover sluit.

Meer weten? Dit overzicht van de NZa maakt je wegwijs in de beleidsregels. Kortdurende zorg wordt in de eerste lijn op verschillende manieren gefinancierd, terwijl het door dezelfde behandelaren wordt geleverd. Wil je herstelzorg leveren, zoals Geriatrische Revalidatiezorg, Eerstelijnsverblijf en/of ‘Geneeskundige zorg aan Specifieke Patiëntengroepen zoals mensen met een verstandelijke beperking’? Je kunt vanaf 1 januari 2020 hier afspraken over maken met een verzekeraar.

Afspraken met verzekeraar over vergoeding

De afspraken over de vergoeding komen in plaats van de reguliere bekostiging. In de overeenkomst die u sluit met de zorgverzekeraar mag u gezamenlijk kiezen welke zorg, op welke manier, vergoed wordt. Meer informatie over de voorwaarden vindt u in de beleidsregel.

Wat wordt verstaan onder ‘Geneeskundige zorg aan specifieke Patiëntengroepen’ (GZSP)?

GZSP werd voorheen aanvullend geneeskundige zorg genoemd. Het gaat vaak om chronische, intensieve zorg die kan volgen op de revalidatiefase. De geneeskundige zorg richt zich op herstel of voorkoming van verergering van een aandoening of beperking. Er is geen sprake meer van genezing. Het gaat om ouderen met somatische en/of psychische, chronische en/of complexe aandoeningen; mensen met chronische, degeneratieve, progressieve aandoeningen (hetzij musculair hetzij neurologisch); mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een verstandelijke beperking. Deze zorg wordt geleverd onder leiding van een specialist ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten samen met gedragsdeskundigen, paramedici en vaktherapeuten.

Trefwoorden: